Kursplan för

Tendenser i arkitektur och urbanforskning
Tendencies in architectural and urban research

AAA030F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: fek-ger Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2019-12-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen Tendenser i arkitektur- och urbanforskning ger möjlighet för doktorander att erhålla en överblick över aktuella angreppssätt inom samtida arkitekturforskning. Kursen ger en både allmän och tematiskt specifik inblick i arkitekturforskningens teori, metodik och publiceringskultur.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Det transdisciplinära anslaget i arkitekturforskning belyses genom att kursen innefattar etnografiskt orienterade observations- eller intervjustudier, men också praktikbaserade angreppssätt och konstnärliga presentationsformer. Kursen innebär att man ansluter ett personligt definierat tema, gärna den undersökning man har framför sig i sitt avhandlingsarbete, till de teorier, metoder och presentationsformer som man presenteras för i kursen.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier. Kursen består vanligen av två eller tre huvudsessioner, som omfattar två-tre dagar vardera. Kursen ges vid Arkitektur och Byggd Miljö LTH/LU, och kursansvariga är Gunnar Sandin och Mattias Kärrholm. Ledningen av kursen kan delegeras till andra lärare/forskare.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Övriga krav: minst 75 % närvaro under kursen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kännedom inom områden relevanta för arkitektur, planering, design, geografi, miljökunskap eller andra samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen.
Förutsatta förkunskaper: Högskoleexamen eller motsvarande inom områden relevanta för arkitektur, planering, design, geografi, miljökunskap eller andra samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen.

Övrig information

Man ansöker till kursen genom att skicka in en intresseanmälan efter att kursen annonserats på Resarcs hemsida eller via mail till redan etablerat kontaktnät för forskarskolan.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: www.resarc.se


Fullständig visning