Kursplan för

Temporalitet (tendenser i arkitektur- och urbanforskning)
Temporality (Tendencies in Architectural and Urban Research)

AAA035F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-12-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt av samtida forskning som berör områdena arkitektur och urbanitet. Kursen är återkommande men kan ha olika huvudteman som tex. materialitet, temporalitet eller konstnärlig/praktikbaserad forskning

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

I kursen introduceras diskurser och grundläggande begrepp inom det specificerade kurstemat, dessa sätts sedan i relation till aktuell arkitektur- och urbanforskning. Kursen omfattar litteraturstudier, seminarier, föreläsningar och workshops. Deltagarna förväntas leverera en forskningsidé som relaterar till kursens tema, samt en kortare uppsats.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Behörig till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Magisterexamen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: resarc.se


Fullständig visning