Kursplan för

Att ställa ut arkitektur eller utställningen som kommunikationsverktyg
Exhibiting Architecture or Architectural Exhibitionism

AAA040F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2021-01-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Denna kurs kommer att fokusera på arkitektutställningen som ett medium för att främja doktorandutbildningen och forskning. Det huvudsakliga syftet med kursen är att utforska den arkitektoniska utställningen både som ämne och metod för forskare inom arkitektur och relaterade områden att använda när man korrelerar kritisk diskurs med samhälleliga frågor, och att kommunicera sådan kunskap både inom och utom den egna disciplinen. Kursen behandlar både arkitektutställningen som uttryck och hur arkitekturens självbild har påverkats genom utställningen, och lägger fram argumentet att samtidsarkitektur inte bara ställs ut på display utan också (om) konstrueras och (om) definieras genom själva kommunikationsmedlet. Med utgångspunkt i det ökande behovet av att sammanväva tvärvetenskaplig forskning med disciplinär kunskapsutveckling kommer kursen använda utställningen som ett medium för att utforska medel för doktoranderna att korrelera kommunikation och metod i forskning som responderar på kritiska samhällsutmaningar genom kunskapsproduktion och -spridning via de discipliner som relaterar till gestaltning och livsmiljö, såsom arkitektur, landskapsarkitektur, stadsdesign, konsthistoria, stadsplanering, design, miljövetenskap, stadshistoria etc. Ett syfte med kursen är därför att generera ny kunskap genom ett offentligt engagemang, särskilt genom att konceptualisera och förverkliga en arkitektonisk utställning och / eller händelse.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna reflektera över historisk och teoretisk kunskap i kommunikation av forskning genom arkitekturutställningsformatet

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna kritiskt reflektera över olika sätt att kommunicera forskning inom arkitektoniska och designrelaterade akademiska områden genom utställningen som format

Kursinnehåll

Denna doktorandkurs handlar om kommunikation av arkitektur genom utställning. Genom att utforska den arkitektoniska utställningen både som ämne och metod, kommer denna kurs undersöka medel för forskare inom arkitektur och relaterade områden för att sammanväva kritisk diskurs med samhälleliga frågor, och för att kommunicera sådana medel både inom och utanför den egna disciplinen. Seminarium 1 (arkitektoniska utställningar som ämne och metod): Detta seminarium undervisar historia och teori om arkitektoniska utställningar som både ämne och metod. Vi frågar oss hur har arkitekturen visat sig genom tiderna, och hur har arkitektutställningen utnyttjats för att erbjuda en ständigt föränderlig definition av det samtidia? Specifikt kommer vi att titta på en rad arkitektoniska utställningar från mitten av 1900-talet till nutid. Inbjudna gäster kommer att presentera och diskutera de senaste kuratoriska projekten som ett sätt att (om)föreställa utställningarnas form och innehåll. Seminarium 2 (Exhibiting Doctoral Research): Detta seminarium fokuserar på hur varje doktorand föreslår att använda utställningen som en metod för att främja sitt nuvarande forskningsintresse / fokus. Inbjudna kritiker kommer att ge fokuserad feedback om hur man kan förfina och utveckla dessa utställningsförslag, analysera både forskningsämnets potential och hur det mer effektivt kan utnyttja själva utställningen som ett utrymme för att både utveckla ny kunskap och engagera ny och utökad publik. Seminarium 3 (Framtiden för arkitektoniska utställningar): Doktorander kommer ställa ut en diskussion om framtiden för arkitektutställningar i en offentlig miljö på Form/Design Center i Malmö.

Kurslitteratur

Pelkonen, E.: NA. Phaidon, 2018. ISBN 9780714875170.
Komplett litteraturlista kommer delges två månader innan kursstart

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt. Kursen har två kursansvariga. Undervisning kommer genomföras tillsammans med inbjudna seminarieledare, forskare och experter inom utställningsteori och -praktik.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Deltagande vid två seminarier samt genomfört utställningsprojekt
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Urvalskriterier: Kursen vänder sig till ResArc-studenter och andra doktorander som är intresserade av kursens tematik, max 25 studenter kommer antas. Urval görs efter bedömning av den inlämnade deklarationerna av intresse och motivation för att delta i doktorandkursen.

Övrig information

Vid tillräcklig efterfrågan, minimiantalet studenter är 6.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning