lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs AAM010F giltig från och med VT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att genom litteraturläsning, diskussioner, presentationer och gästföreläsare ge deltagarna en översikt över ämnet miljöpsykologi. Kursen kommer att ge en gemensam plattform för att stärka tvärvetenskapligt samarbete, identifiera nya forskningsområden, och etablera kontakter med externa forskare. Genom att diskutera litteratur utanför det egna avhandlingsarbetet kommer deltagarna vidare att utveckla förmågan att resonera abstrakt och kommunicera i ett tvärvetenskapligt sammanhang.
Innehåll
 • Kursen behandlar den tidiga miljöpsykologin samt var ämnet står idag. Den första delen av kursen tar upp grundläggande teorier inom miljöpsykologi. I den andra delen illustreras utvecklingen inom forskningsområdet. Tematiska seminarier kommer att behandla miljöpsykologiska perspektiv på grupper med särskilda behov, ljus, färg och belysning, uthållig utveckling, transportmedelsval, natur och viltforsking samt etablering av vindkraft.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Visa en övergripande förståelse för miljöpsykologiska teoriers uppkomst och framväxt
  - Visa en översiktlig orientering i miljöpsykologins aktuella forskningsfält.
  - Visa en fördjupad kännedom om de grundläggande teorierna om människa och miljö, angrepssätten och metoderna inom miljöpsykologisk forskning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Presentera utvecklingen av relevanta teorier, angreppssätt och metoder in om det egna forskningsfältet.
  - Kritiskt diskutera utvecklingen av miljöpsykologisk forskning på ett vetenskapligt sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Kunna reflektera över egna och andras forskningsfrågor utifrån tidigare miljöpsykologisk forskning.
  - Kunna reflektera över hur tidiga och nya teorier och forskningsfält inom miljöpsykologin hänger samman.
  - Kunna kritiskt granska och sammanväga fördelar och nackdelar med olika teorier och metoder inom miljöpsykologi
  - Kritiskt diskutera hur miljöpsykologisk teori och metod kan appliceras i olika människa-miljötransaktioner.

Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Magisterexamen
Urvalskriterier
Litteratur
 • Craik, K.H.: Environmental Psychology. Annual Review of Psychology. 1973.
  Stokols, D.: Environmental Psychology, Annual Review of Psychology. 1978.
  Canter, D.V. & Craik, K.H.: Environmental Psychology. Journal of Environmental Psychology, 1, 1-11. 1981.
  Küller, R.: Environmental Psychology from a Swedish Perspective, in Handbook of Environmental Psychology. John Wiley & Sons, 1987.
  al., S.: Environmental Psychology 1989-1994. Annual Review of Psychology, 47, 485-512.. 1996.
 • Därutöver tillkommer litteratur till de tematiska seminarierna.
Övrig information
Kurskod
 • AAM010F
Administrativ information
 •  -06-02
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning