Kursplan för

Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa – perspektiv från miljöpsykologi, ekologi och epidemiologi
Nature-Based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Environmental Psychology, Ecology, and Epidemiology Perspective

AAM015F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2023-05-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Arkitektur och byggd miljö
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och människans hälsa är tre av de mest angelägna frågorna i antropocen. De är i grunden sammankopplade genom gemensamma drivkrafter, mekanistiska kopplingar och återkopplingar och utgör betydande utmaningar och risker för mänskliga samhällen, hälsa och välbefinnande. Naturbaserade lösningar har vuxit fram som ett paraplybegrepp för att beskriva åtgärder som vidtas för att skydda, bevara, återställa, använda och förvalta naturliga och modifierade ekosystem på ett hållbart sätt och som tar itu med samhällsutmaningar, t.ex. begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samtidigt som de bidrar till mänskligt välbefinnande, ekosystemtjänster och naturens motståndskraft samt gynnar den biologiska mångfalden. Förståelsen av naturbaserade lösningar måste gå hand i hand med en grundlig analys av mänsklig uppfattning, kognition, känslor och beteende. Kursen utgår från ett psykologiskt perspektiv och omfattar ekologiska och epidemiologiska perspektiv på naturbaserade lösningar. Kursen syftar därmed till att vidga de disciplinära gränserna och ger ett holistiskt, tvärvetenskapligt förhållningssätt till kopplingen mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa och föreslagna lösningar inom denna koppling (dvs. naturbaserade lösningar). Syftet är att kritiskt utvärdera dessa lösningar och främja en förståelse för utmaningar, kompromisser och synergieffekter när man försöker lösa komplexa globala frågor. Kursen ges med stöd av ClimBEco forskarskola, 22-26 maj 2023.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen varar en vecka och består av två delar: en första teoretisk del med inledande föreläsningar och en andra tillämpad del med en exkursion, grupparbeten och diskussioner. Följande kommer att behandlas: • Introduktion till kopplingar mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa och de olika disciplinära perspektiven (t.ex. psykologi, ekologi och epidemiologi). • Introduktion till naturbaserade lösningar, deras begränsningar, möjligheter och risker. • Aktuell forskning inom miljöpsykologi, ekologi och epidemiologi om sambandet mellan klimat, biologisk mångfald, hälsa och naturbaserade lösningar. • Praktiska exempel på två naturbaserade lösningar i Skåne. Läsmaterial skickas ut tre veckor innan gruppen träffas och kursdeltagarna förbereder sig genom att läsa den tilldelade litteraturen.

Kurslitteratur

Buse, C. G. (2018). Public health guide to field developments linking ecosystems, environments and health in the Anthropocene. J Epidemiol Community Health, 72(5), 420–425. https://doi.org/10.1136/jech-2017-210082 Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters. Annual Review of Psychology, 65(1), 541–579. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115048 Marselle, M. R., Stadler, J., Korn, H., Irvine, K. N., & Bonn, A. (Eds.). (2019). Biodiversity and Health in the Face of Climate Change. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02318-8 Seddon, N. (2022). Harnessing the potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change. Science. https://doi.org/10.1126/science.abn9668 Other scientific literature amounting to approximately 250 pages.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, studiebesök. Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, en exkursion och självstudier. Det är obligatoriskt att delta i föreläsningar, gruppdiskussioner, exkursionen och tillhörande moment. Föreläsare med olika disciplinära bakgrunder kommer att presentera. Det kommer också att finnas kursmoment där studenterna förväntas arbeta i flervetenskapliga grupper.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. I slutet av veckan ska doktoranderna presentera sin egen naturbaserade lösning i grupp och kritiskt diskutera den med hela gruppen. Efter kursen kommer studenterna att skriva en individuell uppsats där de väljer en befintlig naturbaserade lösning och kritiskt diskuterar dess genomförande, användbarhet och inverkan. Aktivt deltagande i alla kursaktiviteter, presentation av grupprojektet och en skriftlig individuell uppsats krävs för att klara kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Vara inskriven i ett doktorandprogram
Förutsatta förkunskaper: M.Sc./Masters Degree
Urvalskriterier: Kursen är öppen för doktorander. Doktorander som är med i ClimBEco forskarskola och doktorander i (miljö)psykologi kommer att prioriteras. Andra doktorander kommer att få delta i mån av plats.

Övrig information

Kursen ges om minst fem doktorander anmäler sig.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Marlis Wullenkord <marlis.wullenkord@abm.lth.se>
Hemsida: https://www.cec.lu.se/education/postgraduate-studies/climbeco


Fullständig visning