lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs AEB001F giltig från och med VT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Huvudsyftet med denna kurs är att lära sig att använda digitala simuleringsverktyg på en avancerad nivå. Dessa verktyg används för att bedöma dagsljus (nivåer och kvalitet) och elektrisk belysning energianvänding i och utanför byggnader. Kursen kommer att introducera dagsljussimuleringsprogrammen DIVA för Rhino, DIVA för Grasshopper och Dialux. Preliminära planer och skisser av en fysisk miljö kommer att ges till studenten som ska modellera byggnaden och förutsäga dagsljusnivåer, elektrisk belysning och några standardmässiga dagsljusindikatorer inomhus och utomhus.
  Sekundära mål för kursen:
  1. Jämföra resultat från två simuleringsprogram (Dialux kontra DIVA).
  2. Föreslå och kontrollera effekten av tre designförändringar av ett rum på dagsljus nivåer och elektrisk belysning i byggnaden.
Innehåll
 • Simuleringsverktyg och analys av ljusindikatorer presenteras. Digitala ”tutorials” presenteras och seminarier behandlar metoder för att simulera och presentera simuleringsdata. Kursen består av både föreläsningar och övningar där dessa simuleringsverktyg testas.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa en översiktlig orientering om olika simuleringsverktyg för belysning och dagsljus som används i byggnadsplanering och forskningssammanhang.
  visa en fördjupad kännedom om vilka dagsljusindikatorer man kan använda för att bedöma en ljusmiljö både kvantitativt och kvalitativt.
  visa förståelse för vilka beräkningsalgoritmer som finns bakom dessa simuleringsverktyg och hur de kan påverka simuleringsresultaten.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva simuleringsverktyg och indikatorer som finns och redogöra för vilken meningsfull information de kommunicerar.
  konstruktivt kunna formulera och diskutera val av ljusindikatorer för att svara till en forskningsfråga eller tillämpad byggnadsfråga.
  kunna redovisa en simuleringsstudie av en byggnad eller ett rum med hjälp av indikatorer och simuleringsverktyg.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa insikt om betydelsen av simuleringsmetodik och indikatorer och hur det påverkar resultaten.
  kunna reflektera över fördelar och nackdelar med simuleringsmetoder som används inom det egna forskningsprojektet.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • övrigt
 • Tutorials och presentationer av deltagare
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • För att få godkänt resultat på denna kurs måste deltagarna närvara vid alla föreläsningar och övningar om datorprogram och presentera resultaten av sina egna simuleringar med hjälp av program som introducerades under föreläsningarna.
  Den slutliga presentationen kommer att bestå av en 10 000 ord lång rapport som anger mål, metod, resultat och slutsatser av studien och diskuterar resultaten. Alternativt kan eleverna istället förbereda en konferensartikel om deras studie. Lämpliga konferenser kommer att föreslås av läraren.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Rendering with Radiance..
  Daylighting Handbook 1: Fundamentals, Designing with the Sun..
  Litteratur från webben..
Övrig information
Kurskod
 • AEB001F
Administrativ information
 •  -06-21
 • Rektor Viktor Öwall

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning