Kursplan för

Avancerad kurs i belysningssimulering
Advanced Lighting Simulation Course

AEB001F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Rektor Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-06-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Energi och ByggnadsDesign
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Huvudsyftet med denna kurs är att lära sig att använda digitala simuleringsverktyg på en avancerad nivå. Dessa verktyg används för att bedöma dagsljus (nivåer och kvalitet) och elektrisk belysning energianvänding i och utanför byggnader. Kursen kommer att introducera dagsljussimuleringsprogrammen DIVA för Rhino, DIVA för Grasshopper och Dialux. Preliminära planer och skisser av en fysisk miljö kommer att ges till studenten som ska modellera byggnaden och förutsäga dagsljusnivåer, elektrisk belysning och några standardmässiga dagsljusindikatorer inomhus och utomhus. Sekundära mål för kursen: 1. Jämföra resultat från två simuleringsprogram (Dialux kontra DIVA). 2. Föreslå och kontrollera effekten av tre designförändringar av ett rum på dagsljus nivåer och elektrisk belysning i byggnaden.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Simuleringsverktyg och analys av ljusindikatorer presenteras. Digitala ”tutorials” presenteras och seminarier behandlar metoder för att simulera och presentera simuleringsdata. Kursen består av både föreläsningar och övningar där dessa simuleringsverktyg testas.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, övrigt. Tutorials och presentationer av deltagare

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. För att få godkänt resultat på denna kurs måste deltagarna närvara vid alla föreläsningar och övningar om datorprogram och presentera resultaten av sina egna simuleringar med hjälp av program som introducerades under föreläsningarna. Den slutliga presentationen kommer att bestå av en 10 000 ord lång rapport som anger mål, metod, resultat och slutsatser av studien och diskuterar resultaten. Alternativt kan eleverna istället förbereda en konferensartikel om deras studie. Lämpliga konferenser kommer att föreslås av läraren.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning