Kursplan för

Medicin för tekniker
Medicine for Engineers

BMEA01F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-12-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: BMEA01
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en överblick över olika fält inom medicinen, men är dock inte tänkt att vara heltäckande eller en kortversion av läkarutbildningen! Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare, alla med mycket hög kompetens (ibland världsledande) inom sina områden. Därigenom ges också en god inblick i aktuella problem i forskningsfronten för respektive ämne. Det är dessa föreläsningar som definierar kursen. Ibland ger föreläsaren en vinkling åt teknologihållet för att antingen visa hur teknologin löser ett visst problem, eller möjligen hur det skulle kunna lösas. Vi anser att man bäst tillgodoser sig kursen om man är i slutfasen på sin utbildning så att man bättre kan relatera de presenterade medicinska problemen till sin tekniska kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna tillägna sig och sovra viktig information från föreläsningar

Kursinnehåll

Medicinsk terminologi. Hjärta och kärl. Lungor. Öron, näsa och hals. Klinisk kemi. Röntgenologi. AIDS. Cancer. Diabetes. Gynekologi, graviditet och förlossning. Kardiologi. Koagulationssjukdomar. Reumatologi. Urologi. Ögonsjukdomar. Allmän kirurgi. Handkirurgi. Ortopedi. Neurokirurgi – tanke – teknologi. Plastikkirurgi. Thoraxkirurgi. Vätskebalans och anestesi. Klinisk farmakologi. Missbruk. Biomaterial. Teknologi inom tandvården. Sjukvård med begränsade resurser.

Kurslitteratur

Kursen bygger som nämndes ovan på föreläsningar från inbjudna föreläsare. Kursen ser inte riktigt likadan ut från år till år, då ämnen kan komma till och andra falla bort. Således finns det ingen bok som täcker kursens innehåll. I några få fall delar föreläsaren ut anteckningar, men normalt får man räkna med att föra egna anteckningar under föreläsningen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Föreläsningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. samt minst 78 % närvaro på föreläsningarna (högst sex missade tillfällen). Som omtentamen kan muntlig tentamen ges
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Föreläsningar på svenska under kvällstid på LTH. Kursen ges även på grundnivå med kurskod: BMEA01

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/medicin-foer-tekniker/medicin-foer-tekniker/


Fullständig visning