Kursplan för

Neuroteknik
Neuroengineering

BMEN30F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2022-03-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: BMEN30
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en överblick över koncept och principer som används inom neuroteknik för att läsa av utgående (efferenta) och generera ingående (afferenta) nervsignaler. Dessa koncept ligger till grund för neural gränssnit eller människa-maskin gränssnitt. Området är tvärvetenskapligt och omfattar fälten neurovetenskap, fysiology, signalbehandling, maskin-inlärning och robotik.Kursen kommer att ge en inblick i dagens och framtidens neurala gränssnitt, neurala proteser och neurorobotik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen behandlar neuroteknikens bakomliggande principer och tekniker såsom grundläggande neurofysiologi och anatomi, hjärnstimuleringsutrustning, ryggmärgstimulatorer, elektrisk stimulering, människa-maskin gränssnitt med protestillämpningar, konstgjord syn och hörsel gränssnitt.

Kurslitteratur

Föreläsningsmaterial och laborationshandledningar. Utdelade vetenskapliga artiklar och bokkapitel (online resurser)

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. Genomförda laborationer med godkänd laborationsrapport och godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport och presentation
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik, fysik och fysiologi (t.ex. EXTG50)

Övrig information

Gästföreläsningar med experter från andra fakulteter och andra universitet kan även förekomma. Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.”

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning