lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs BMEN40F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge kunskap om implementering av system för automatiserad insamling av mätdata. Vidare syftar kursen till att ge en överblick över system och metoder för överföring av mätdata i test- och industrimiljöer, samt att presentera metoder att programmera ett sådant system på ett logiskt och strukturerat sätt.

  Ett projekt skall ge teknologen en chans att självständigt lösa ett mättekniskt problem. Projektet går ut på att till ett givet problem på egen hand planera för den bästa strategin att samla in mätdata. Systemet som löser uppgiften skall sedan programmeras med metoder som lärs ut i kursen. Projektet redovisas muntligt för övriga kursdeltagare, samt i en skriftlig rapport.
Innehåll
 • Kursen inleds med en introduktion, exempel och laborationer. Ett projekt med fokus på mätdatainsamling väljs i ett tidigt stadium som sedan implementeras och utvärderas. Rapportering och demonstration är en viktig del i projektarbetet och påbörjas tidigt i kursen. Handledarna kommer att finnas tillgängliga för frågor och diskussion vid förutbestämda tider.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna kommunicera med mätinstrument från en dator via olika bussinterface
  Kunna samla in mätdata via ett datainsamlingskort på sätt som optimerar antingen enkelhet, datamängd eller snabbhet.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna programmera i det grafiska programmeringsspråket LabVIEW på ett logiskt och strukturerat sätt
  Muntligt och skriftligt kunna presentera en automatiserad lösning på ett mätproblem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha insikt om olika hård- och mjukvarulösningar för överföring av mätdata till en dator
Undervisningsformer
 • Laborationer
 • Projekt
 • Begränsat antal föreläsningar
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Muntlig redovisning av projektarbetet. Godkända laborationer.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kurser i programmering och mätteknik
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Material från institutionen
Övrig information
 • Ges tillsammans med kurs på avancerad nivå varje hösttermin, men kan ställas in om sammanlagt färre än 6 studenter anmält sig
Kurskod
 • BMEN40F
Administrativ information
 • 2023-06-08
 • Maria Sandsten

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning