Kursplan för

Projektkurs i automatiserade mätsystem
Project Course in Automated Data Acquisition Systems

BMEN40F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2023-06-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: BMEN40
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om implementering av system för automatiserad insamling av mätdata. Vidare syftar kursen till att ge en överblick över system och metoder för överföring av mätdata i test- och industrimiljöer, samt att presentera metoder att programmera ett sådant system på ett logiskt och strukturerat sätt. Ett projekt skall ge teknologen en chans att självständigt lösa ett mättekniskt problem. Projektet går ut på att till ett givet problem på egen hand planera för den bästa strategin att samla in mätdata. Systemet som löser uppgiften skall sedan programmeras med metoder som lärs ut i kursen. Projektet redovisas muntligt för övriga kursdeltagare, samt i en skriftlig rapport.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha insikt om olika hård- och mjukvarulösningar för överföring av mätdata till en dator

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion, exempel och laborationer. Ett projekt med fokus på mätdatainsamling väljs i ett tidigt stadium som sedan implementeras och utvärderas. Rapportering och demonstration är en viktig del i projektarbetet och påbörjas tidigt i kursen. Handledarna kommer att finnas tillgängliga för frågor och diskussion vid förutbestämda tider.

Kurslitteratur

Material från institutionen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Laborationer, projekt. Begränsat antal föreläsningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Muntlig redovisning av projektarbetet. Godkända laborationer.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i programmering och mätteknik

Övrig information

Ges tillsammans med kurs på avancerad nivå varje hösttermin, men kan ställas in om sammanlagt färre än 6 studenter anmält sig

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning