lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDA015F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge kunskap om avancerade mekanismer, design-principer och bibliotek för jämlöpande programmering, för tillämpning inom interaktiva och parallella system.
Innehåll
 • Kursen ger kunskaper om: trådsäkerhet, delade objekt, robust utnyttjande av parallellism, responstider i interaktiva system, liveness, prestanda, testning, explicita lås, atomära variabler, icke-blockerande algoritmer, och skräddarsydd synkronisering.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha kunskap om mekanismer och bibliotek för jämlöpande programmering i Java.

  förstå design principerna för jämlöpande programmering i Java.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna designa, utveckla och testa jämlöpande Java-program.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att kritiskt värdera och jämföra mekanismer och bibliotek för jämlöpande programmering med avseende på olika kvalitetsegenskaper.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Doktoranderna kommer att presentera en del av materialet för sina kurskamrater, skapa nya övningsuppgifter för att illustrera mekanismer och design principer, samt aktivt delta på seminarierna.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Goda kunskaper i sekventiell objekt-orienterad programmering. Grundläggande kunskaper om jämlöpande programmering (t.ex. från kursen EDA040).
Urvalskriterier
Litteratur
 • Goetz, B.: Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0321349601.
 • Dessutom tillkommer artiklar.
Övrig information
Kurskod
 • EDA015F
Administrativ information
 •  -10-08
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2013‑10‑08 (ungefärligt) 2013‑12‑20

Utskriftsvänlig visning