Kursplan för

Avancerad jämlöpande programmering i Java
Advanced Concurrent Programming in Java

EDA015F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-10-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om avancerade mekanismer, design-principer och bibliotek för jämlöpande programmering, för tillämpning inom interaktiva och parallella system.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna designa, utveckla och testa jämlöpande Java-program.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha förmåga att kritiskt värdera och jämföra mekanismer och bibliotek för jämlöpande programmering med avseende på olika kvalitetsegenskaper.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om: trådsäkerhet, delade objekt, robust utnyttjande av parallellism, responstider i interaktiva system, liveness, prestanda, testning, explicita lås, atomära variabler, icke-blockerande algoritmer, och skräddarsydd synkronisering.

Kurslitteratur

Goetz, B.: Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0321349601.
Dessutom tillkommer artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Doktoranderna kommer att presentera en del av materialet för sina kurskamrater, skapa nya övningsuppgifter för att illustrera mekanismer och design principer, samt aktivt delta på seminarierna.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Goda kunskaper i sekventiell objekt-orienterad programmering. Grundläggande kunskaper om jämlöpande programmering (t.ex. från kursen EDA040).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Görel Hedin <gorel.hedin@cs.lth.se>
Hemsida: http://sde.cs.lth.se/education/phd-courses/advanced-concurrent-programming-in-java/


Fullständig visning