lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDA020F Fallstudier i programvaruteknik

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDA020F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Fallstudier i programvaruteknik
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -03-15
 • FN1/Anders Gustafsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Att förse doktorander med forskningsmetodisk kompetens. Kursen syftar till att ge en översikt över fallstudiemetodik för för forskning om mjukvaruutveckling. Metodiken ger doktoranderna vägledning i sin forskning och erbjuder en verktygslåda för att genomföra empirisk forskning på högsta internationell nivå.
Innehåll
 • - Definitioner:
  Vad är en fallstudie? Vad är aktionsforskning? Kvalitativa och kvantitative aspekter av en fallstudie. Fixa och flexibla faktorer i empiriska studier. När är fallstudie en lämplig forskningsmetod?
  - Att initera en fallstudie:
  Definiera avgränsningar och mål för fallstudier. Teckna kontrakt mellan forskare och den studerade organisationen.
  Analysenheter, teoretiskt ramverk, forskningsfrågor, propositioner och hypoteser
  Legala, etiska och proffessionsfrågor:
  - Datainsamling:
  Definiera rutiner för datainsamling. Design av frågor. Metrics. Arkivdata. Fokusgrupper.
  Data-analys och - tolkning.
  Datafiltrering. Kvalitativ och kvantitativ analys. Tolkning i samverkan med den studerade organisationen.
  Verktyg för dataanalys.
  - Rapportering: Vad ska rapporteras i en fallstudier. Sekretess och publicering. Målgrupper för fallstudierapporter.
  - Validitet: Analys av validitet och åtgärder för att förbättra validiteten.
  Syntes av fallstudier.
  Rapportering av fallstudier.
  Granskning av fallstudier.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs ska doktoranden känna till och beskriva kännetecknande drag i fallstudiemetodik, och kunna jämföra den med experimentstudier och kartläggningstudier och förstå vilken metodik som är lämplig för olika forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • genom praktiskta övningar visa att den kan förbereda sig för att definiera, genomföra och granska fallstudier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå för och nackdelar med fallstudier. Vara medveten om etiska frågeställningar som berör fallstiudieforskning, integritet och sekretess i förhållande till individer och organisationer.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • tts-pru, tts-mho & tts-bre: Case Study Research in Software Engineering – Guidelines and Examples.
Övrig information
Kurskod
 • EDA020F
Administrativ information
 •  -03-15
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2015 2015‑01‑27 20:33:32 2015‑01‑28 09:45:57 2015‑03‑15

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning