Kursplan för

Fallstudier i programvaruteknik
Case Studies in Software Engineering

EDA020F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-03-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att förse doktorander med forskningsmetodisk kompetens. Kursen syftar till att ge en översikt över fallstudiemetodik för för forskning om mjukvaruutveckling. Metodiken ger doktoranderna vägledning i sin forskning och erbjuder en verktygslåda för att genomföra empirisk forskning på högsta internationell nivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden För godkänd kurs ska doktoranden känna till och beskriva kännetecknande drag i fallstudiemetodik, och kunna jämföra den med experimentstudier och kartläggningstudier och förstå vilken metodik som är lämplig för olika forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden genom praktiskta övningar visa att den kan förbereda sig för att definiera, genomföra och granska fallstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Förstå för och nackdelar med fallstudier. Vara medveten om etiska frågeställningar som berör fallstiudieforskning, integritet och sekretess i förhållande till individer och organisationer.

Kursinnehåll

- Definitioner: Vad är en fallstudie? Vad är aktionsforskning? Kvalitativa och kvantitative aspekter av en fallstudie. Fixa och flexibla faktorer i empiriska studier. När är fallstudie en lämplig forskningsmetod? - Att initera en fallstudie: Definiera avgränsningar och mål för fallstudier. Teckna kontrakt mellan forskare och den studerade organisationen. Analysenheter, teoretiskt ramverk, forskningsfrågor, propositioner och hypoteser Legala, etiska och proffessionsfrågor: - Datainsamling: Definiera rutiner för datainsamling. Design av frågor. Metrics. Arkivdata. Fokusgrupper. Data-analys och - tolkning. Datafiltrering. Kvalitativ och kvantitativ analys. Tolkning i samverkan med den studerade organisationen. Verktyg för dataanalys. - Rapportering: Vad ska rapporteras i en fallstudier. Sekretess och publicering. Målgrupper för fallstudierapporter. - Validitet: Analys av validitet och åtgärder för att förbättra validiteten. Syntes av fallstudier. Rapportering av fallstudier. Granskning av fallstudier.

Kurslitteratur

tts-pru, tts-mho & tts-bre: Case Study Research in Software Engineering – Guidelines and Examples.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://serg.cs.lth.se/education/case-study-research/


Fullständig visning