Kursplan för

Diskreta strukturer och introduktion till bevis
Discrete Structures and Introduction to Proofs

EDA030F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2016-10-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera begrepp inom diskreta strukturer som är centrala för datavetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Mängder, relationer, funktioner, induktion, rekursion, träd, grafer, satslogik, predikatlogik, bevis, interaktiva bevisföringsverktyg.

Kurslitteratur

Förordet samt kapitlen om Basics, Induction och Lists ingår i kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, laborationer, övningar, övrigt. Kursen bedrivs i form av övningar, laborationer, kamraträttning och seminarier. Inför varje seminarium ska doktoranden läsa kursmaterial och göra övningar och/eller laborationer. Varje doktorand kamraträttar vissa övningar och/eller laborationer. Vid seminarierna diskuteras olika lösningar.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, övrigt. Aktivt deltagande på seminarier. Inlämningsuppgifterna består dels av egna lösningar till övningar och dels av feedback på andras lösningar.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Förutom kursböckerna ingår visst material från internet (videos och föreläsningsanteckningar).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://cs.lth.se/forskning/doktorandkurser-phd-courses/


Fullständig visning