Kursplan för

Programvaruteknik och molntjänster
Software Engineering and Cloud Computing

EDA040F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-08-16

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Programvaruteknik och molntjänster är en kärnkurs inom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP), vars syfte är att ge en bred förståelse för programvaruteknik och molntjänster för skalbara mjukvaru-intensiva system.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden analysera produkt, process, och organisation i industriell programvaruutveckling

Kursinnehåll

Kursen anordnas i samarbete mellan fyra svenska universitet: KTH, Chalmers, Linköping och Lund. Kursen består av tre moduler: - Programvaruteknik och system - Kontinuerlig programvaruutveckling - Molntjänst-teknik

Kurslitteratur

Föreläsningsmaterial (OH-bilder och artiklar) och inlämningsuppgifter distribueras via hemsidan.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, övrigt. Kursen organiseras kring tre tvådagarssessioner med fysiska möten, ett för varje kursmodul. Varje session består av föreläsningar, inbjudna föredrag och seminarier. Det huvudsakliga materialet för varje modul presenteras på sessionen och examineras genom en projektuppgift. Mellan sessionerna pågår det lokala aktiviteter vid de fyra universiteten (Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm). Dessa är till största delen studentdrivna.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, övrigt. Examinationen består av aktivt deltagande vid de fysiska sessionerna, övningar och projektuppgifter.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Studenterna förutsätts ha en bakgrund i datavetenskap, datorteknik, elektroteknik eller liknande. Studenterna förutsätts ha matematikkunskaper motsvarande vanliga ingenjörsprogram och grundläggande programmeringskunskaper.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://wasp-sweden.org/graduate-school/courses/software-engineering-and-cloud-computing/


Fullständig visning