lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDA045F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan hösttermin
Syfte
 • Programanalys gör det möjligt för oss att bättre förstå vad mjukvara kan och inte kan göra.
  Tekniken för programanalys kan därmed bidra till mjukvarusäkerhet, programkvalitetskontroll, programförståelse, underhåll och utveckling av programvara samt förbättring av mjukvarans prestanda.
  Syftet med kursen är att ge en detaljerad förståelse för moderna programanalystekniker samt deras styrkor och svagheter när de tillämpas på realistisk mjukvara.
Innehåll
 • Kursens ämnen är: typ och effektsystem, operationssemantik, programberoende analys, dataflödesanalys, begränsningsbaserad analys, profilering och provtagning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå och visa kunskap om statisk programanalysteknik och deras styrkor och svagheter
  förstå och visa kunskap om dynamiska programanalystekniker, deras styrkor och svagheter samt deras effekt på programkörning
  förstå och kunna uttrycka sig i det formella språk som används i klassen.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utforma, implementera och validera statiska, dynamiska och kombinerade statiska dynamiska programanalyser för olika uppgifter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att beskriva, förstå och kritiskt utvärdera olika programanalystekniker som tillämpas på olika uppgifter.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • EDAN65 eller liknande kunskap om kompilatorer
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Nielson, F., Nielson, H.R. & Hankin, C.: Principles of Program Analysis. Springer, 1999. ISBN 9783540654100.
Övrig information
Kurskod
 • EDA045F
Administrativ information
 •  -05-18
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning