Kursplan för

Webbprogrammering
Web Programming

EDA050F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-02-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ger kunskap om grundläggande tekniker bakom webbprogrammering. Kursen omfattar både kommunikation (http), programmeringsspråk (JavaScript) och exekveringsmiljö (DOM JavaScript runtime). Studenterna ska även få erfarenhet av en enkeltrådig asynkron exekveringsmiljö. Efter kursen ska studenterna kunna utveckla egna webbapplikationer. Fokus i kursen ligger på klientsidan.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Ha förståelse för i vilka sammanhang moderna webbapplikationer kan används.

Kursinnehåll

HTML, CSS, DOM, JavaScript, asynkron programmering (future, promise, rsjx), kapplöpning och deadlock, datalagring i webb-applikationer (cookies, http-session, HTML5 local store, databas på serversidan), http-protokollet, XMLHttpRequest, datarepresentation (character encoding, base64, json), restful-api, introduktion till aktuella ramverk för webb-utveckling (t.ex. bootstrap, react och angular), introduktion till utökningar av språken och transpilers, t.ex. scss och typescript, bakåtkompatibilitet med polyfill.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av artiklar och dokumentation på webben.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande programmering motsvarande 15 hp

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Per Andersson <per.andersson@cs.lth.se>
Hemsida: under utveckling


Fullständig visning