Kursplan för

Designvetenskap i programvaruteknik
Design Science in Software Engineering

EDA060F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-11-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Förse doktorander med verktyg för att designa, genomföra och bedöma designvetenskapliga studier

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden - kunna ge och ta emot konstruktiv återkoppling

Kursinnehåll

Kursen innehåller komponenter som introduktion till forskningsfilosofi, jämförelse av olika forskningsparadigmer, teoribyggning och validering i designvetenskapen, en översikt över empiriska forskningsmetoder som är vanliga i designvetenskaplig forskning såsom fallstudier, aktionsforskning och experiment.

Kurslitteratur

Föreläsningsbilder, artiklar och övningsuppgifter distribueras via kursplattformen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Obligatorisk närvaro vid seminarietillfällena
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Studenten skall vara antagen till forskarutbildning inom datavetenskap eller närliggande ämne.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning