Kursplan för

Introduktion till fallstudier i programvaruteknik
Introduction to Case Studies in Software Engineering

EDA085F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2022-10-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att förse doktorander med forskningsmetodisk kompetens. Kursen syftar till att ge en introduktion till fallstudiemetoder för för forskning om mjukvaruutveckling. Metodiken ger doktoranderna vägledning i sin forskning och erbjuder en verktygslåda för att genomföra empirisk forskning på högsta internationell nivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden känna till och beskriva kännetecknande drag i fallstudiemetodik och kunna bedöma när fallstudier är lämplig metod.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden genom ett praktiskt fall visa att den kan förbereda sig för att definiera och planera fallstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå för och nackdelar med fallstudier samt vara medveten om etiska frågeställningar som berör fallstudieforskning.

Kursinnehåll

- Definitioner: Vad är en fallstudie? Vad är aktionsforskning? Kvalitativa och kvantitative aspekter av en fallstudie. Fixa och flexibla faktorer i empiriska studier. När är fallstudie en lämplig forskningsmetod? - Att initera en fallstudie: Definiera avgränsningar och mål för fallstudier. Teckna kontrakt mellan forskare och den studerade organisationen. Analysenheter, teoretiskt ramverk, forskningsfrågor, propositioner och hypoteser Legala, etiska och proffessionsfrågor: - Datainsamling: Definiera rutiner för datainsamling. Design av frågor. Metrics. Arkivdata. Fokusgrupper Data-analys och - tolkning. Datafiltrering. Kvalitativ och kvantitativ analys. Tolkning i samverkan med den studerade organisationen. Verktyg för dataanalys. - Rapportering: Vad ska rapporteras i en fallstudier. Sekretess och publicering. Målgrupper för fallstudierapporter. - Validitet: Analys av validitet och åtgärder för att förbättra validiteten. Rapportering av fallstudier.

Kurslitteratur

P. Runeson and M. Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. Empirical Software Engineering, 14(2):131–164, 2009..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning