lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDAA45F giltig från och med HT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i imperativ programmering, objektorientering och funktionsprogrammering.
Innehåll
 • Grundläggande programkonstruktioner, konstruktion av enkla algoritmer. Användning av vanliga datatyper för samlingar: sekvenser, mängder, nyckel-värde-tabeller. Grundläggande objektorientering: objekt, klass, inkapsling, arv, polymorfism, oföränderliga objekt, tillståndsförändring. Grundläggande funktionsprogrammering: funktioner som värden, anonyma funktioner, mönstermatchning, använda högre ordningens funktioner. Som programspråk används huvudsakligen Scala.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara grundläggande begrepp inom imperativ programmering, objektorientering och funktionsprogrammering
  kunna förklara och ge exempel på enkla algoritmer
  kunna beskriva och använda vanliga datatyper för samlingar, som sekvenser, mängder, och nyckel-värdetabeller
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna konstruera och implementera algoritmer för att lösa enkla uppgifter
  kunna implementera klasser från givna krav
  kunna strukturera program med hjälp av klasser och metoder
  kunna använda flera olika verktyg för att skriva in, testa och felsöka program
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna bedöma svårighetsgraden att skriva olika program
  kunna bedöma svårigheter och fördelar med föränderliga respektive oföränderliga data
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • För godkänt betyg krävs fullgjorda obligatoriska laborationer, samt godkänd muntlig redovisning av projekt och teorifrågor.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kompendium, utges av inst.
Övrig information
 • Kursens avslutande projekt kan anpassas till doktorandens intressen.
Kurskod
 • EDAA45F
Administrativ information
 • 2021-06-17
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2021‑08‑30 2021‑12‑17

Utskriftsvänlig visning