Kursplan för

Programmering, grundkurs (Scala)
Introduction to Programming with Scala

EDAA45F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-06-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: EDAA45, TFRD48
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i imperativ programmering, objektorientering och funktionsprogrammering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Grundläggande programkonstruktioner, konstruktion av enkla algoritmer. Användning av vanliga datatyper för samlingar: sekvenser, mängder, nyckel-värde-tabeller. Grundläggande objektorientering: objekt, klass, inkapsling, arv, polymorfism, oföränderliga objekt, tillståndsförändring. Grundläggande funktionsprogrammering: funktioner som värden, anonyma funktioner, mönstermatchning, använda högre ordningens funktioner. Som programspråk används huvudsakligen Scala.

Kurslitteratur

Kompendium, utges av inst.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. För godkänt betyg krävs fullgjorda obligatoriska laborationer, samt godkänd muntlig redovisning av projekt och teorifrågor.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursens avslutande projekt kan anpassas till doktorandens intressen.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Björn Regnell <bjorn.regnell@cs.lth.se>
Hemsida: https://cs.lth.se/pgk


Fullständig visning