Kursplan för

Tillämpad artificiell intelligens
Applied Artificial Intelligence

EDAF70F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-03-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EDA132
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden vid en skriftlig tentamen visa grundläggande kunskaper om teori och metoder relaterade till följande delområden: intelligenta agenter, heuristisk sökning, spelprogrammering, kunskapsrepresentation, kunskapsbaserade system, probabilistisk resonemang, maskininlärning, behandling av naturligt språk.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden utföra ett antal inlämningsuppgifter av problemlösningskaraktär relaterade till några av följande delområden: heuristisk sökning, kunskapsbaserade system, probabilistisk resonemang, maskininlärning, behandling av naturligt språk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga att kritiskt granska och jämföra olika metoder som används inom artificiell intelligens.

Kursinnehåll

Intelligenta agenter. Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Maskininlärning. Behandling av naturligt språk. Semantisk webb. Autonoma robotar. Planering.

Kurslitteratur

Stuart Russell, P.: Artificial Intelligence , A Modern Approach. Pearson, 2010. ISBN 0132071487.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://cs.lth.se/eda132-applied-artificial-intelligence/


Fullständig visning