Kursplan för

Agil programvaruutveckling
Agile Software Development

EDAG05F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-09-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EDAG05
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur man samverkar i ett team för att ta fram programvara. Fokus ligger på praktisk erfarenhet av metoder och verktyg lämpliga för ett mindre programvaruprojekt med ett utvecklingsteam.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

- Kundnära programutveckling i grupp. - Iterativ programutvecklingsmetodik (extreme programming, agil programmering) - Metodik för planering och prioritering av utvecklingsarbetet (planning game, Kanban). - Parprogrammering. - Praxis och verktyg för versionshantering, kodgranskning, testning, och kodunderhåll (git, gerrit, continuous integration, refaktorisering). - Automatiserad testning och leverans. - Relation till utveckling av öppen källkod.

Kurslitteratur

Kursen kommer att använda dokumentation online om metoder och verktyg som används i kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, projekt

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. För godkänt krävs fullgjorda laborationer, planeringsövningar, långlaborationer, reflektioner samt godkänd projektredovisning.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Programmeringskunskap i Java eller Python motsvararande de som erhålls from EDAA01 (Programmering fortsättningskurs) eller en liknande kurs.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Emma Söderberg <emma.soderberg@cs.lth.se>
Hemsida: https://cs.lth.se/edag05/


Fullständig visning