lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDAN01F Constraint-programmering

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDAN01F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Constraint-programmering
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att studenterna skall lära sig en ny programmeringsparadigm som baseras på villkorsteknik över finita domäner och att de skall få praktisk erfarenhet av användning av dessa metoder inom lösning av kombinatoriska problem.
Innehåll
 • Introduktion till constraint-programmering.
  Grundläggande algoritmer (satisfierbarhet, konsistens, optimering).
  Finit domän.
  Modellering med finita domäner.
  Sökstrategier och optimering.
  Några avancerade tillämpningar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna använda grundläggande begrepp inom constraint-programmering,
  kunna förklara principer av constraint-programmering och definiera constraints för enkla problem.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utforma och implementera constraint program för kombinatoriska problem,
  kunna använda lämpliga heuristiker för att implementera effektiva sökmetoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att kritiskt värdera olika metoder för lösa kombinatoriska problem med hjälp of constraint-programmering
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • För godkänt betyg krävs att tre obligatoriska laborationer och projektet har fullgjorts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Kuchcinski, K.: Modeling and Optimisation of Embedded Systems with Constraint Programming: Principles and Practice..
 • Distribueras av institutionen.
Övrig information
Kurskod
 • EDAN01F
Administrativ information
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2017 2017‑03‑22 09:57:14 2017‑03‑22 10:01:14 2017‑03‑22

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning