Kursplan för

Constraint-programmering
Constraint Programming

EDAN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-03-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EDAN01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall lära sig en ny programmeringsparadigm som baseras på villkorsteknik över finita domäner och att de skall få praktisk erfarenhet av användning av dessa metoder inom lösning av kombinatoriska problem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha förmåga att kritiskt värdera olika metoder för lösa kombinatoriska problem med hjälp of constraint-programmering

Kursinnehåll

Introduktion till constraint-programmering. Grundläggande algoritmer (satisfierbarhet, konsistens, optimering). Finit domän. Modellering med finita domäner. Sökstrategier och optimering. Några avancerade tillämpningar.

Kurslitteratur

Kuchcinski, K.: Modeling and Optimisation of Embedded Systems with Constraint Programming: Principles and Practice..
Distribueras av institutionen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. För godkänt betyg krävs att tre obligatoriska laborationer och projektet har fullgjorts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://cs.lth.se/edan01


Fullständig visning