lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDAN35F giltig från och med HT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att studenterna skall få grundläggande förståelse för tredimensionell grafik som använder hårdvaruacceleratorer. Dessutom skall studenterna förstå hur grafikalgoritmer och hårdvara fungerar och kunna tillämpa detta i praktiken.
Innehåll
 • Grafikarkitekturer, shaderprogrammering, APIer för grafik, kantfunktioner, perspektivkorrekt interpolering, texturering, cachning, filtrering, fixpunktmatematik, texturkompression, prestandaanalys, antiviknings- och gallringsalgoritmer.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera grafikarkitekturer och kunna göra en hypotes om hur en ny algoritm kan åstadkomma förbättringar
  kunna beskriva grafikarkitekturer
  ha kunskaper om aktuella APIer för grafiska hårdvaruacceleratorer
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna implementera tredimensionella tillämpningar på hårdvaruacceleratorer genom att använda existerande APIer
  kunna designa, utveckla och som mjukvara implementera algoritmer som är ämnade för grafikhårdvara
  kunna bedöma och värdera grafikarkitekturer
  kunna muntligt förklara lösningar på uppgifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna leta upp information om algoritmer och kritiskt bedöma dem, och därefter kunna implementera dem och testa om de ger goda resultat
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Publicerade papper av ledande forskare inom området.
Övrig information
Kurskod
 • EDAN35F
Administrativ information
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning