lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDAN70F Projekt i datavetenskap

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDAN70F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Projekt i datavetenskap
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom något ämnesområde inom datavetenskap.
Innehåll
 • I kursen genomförs ett projekt inom ett underområde till datavetenskap med anknytning till den forskning som bedrivs vid institutionen och därtill kopplade kurser. Kursen utgör ett tillfälle att ytterligare fördjupa sig inom ett ämne som man redan införskaffat grunderna i genom att ha följt en av institutionens ordinarie kurser. Kursmoment som ingår inkluderar

  handledda självständiga litteraturstudier via databaser och bibliotek
  handlett självständigt arbete med anknytning till det aktuella ämnet
  skriftlig rapportering på svenska eller engelska enligt standard från internationellt granskade tidsskrifter samt muntlig rapportering vid offentligt seminarium på svenska eller engelska
  Möjliga projektområden kan variera från kursomgång till kursomgång och annonseras i god tid före kursstart och tillhörande kursanmälningsperiod via institutionens hemsida. Exempel på möjliga projektområden inkluderar språkteknologi, intelligenta system och kompilatorer. Det garanteras dock inte att alla dessa områden är öppna vid varje kursomgång. I mån av tillgång till handledare inom institutionens forskargrupper kan även en individuell kursplan upprättas för ett projektarbete med särskild koppling till ett av institutionens forskningsprojekt.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha fördjupade kunskaper i det aktuella ämnesområdet
  ha insikt i hur ett genomfört tekniskt arbete dokumenteras och presenteras på ett vetenskapligt sätt i tal och skrift
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna planera, genomföra och rapportera avsett projekt
  självständigt kunna söka bearbeta och sammanställa relevant information
  kunna praktiskt tillämpa inhämtade kunskaper inom det aktuella projektområdet
  kunna presentera sina projektresultat i både skriftlig och muntlig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga till reflektion kring projektet i en kort rapport
Undervisningsformer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • EDAA01 Programmeringsteknik, fördjupningskurs samt en av institutionens fördjupningskurser på G2- eller A-nivå inom ämnet för det valda projektarbetet. Förkunskapskraven kommer tydligt att uttryckas tillsammans med information om vilka projektområden som är öppna för varje kurstillfälle via institutionens hemsida
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Vetenskapliga originalartiklar eller annan litteratur med anknytning till det valda ämnet.
Övrig information
Kurskod
 • EDAN70F
Administrativ information
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2017 2017‑03‑22 09:58:03 2017‑03‑22 10:02:01 2017‑03‑22

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning