Kursplan för

Projekt i datavetenskap
Project in Computer Science

EDAN70F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-03-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EDAN70
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom något ämnesområde inom datavetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga till reflektion kring projektet i en kort rapport

Kursinnehåll

I kursen genomförs ett projekt inom ett underområde till datavetenskap med anknytning till den forskning som bedrivs vid institutionen och därtill kopplade kurser. Kursen utgör ett tillfälle att ytterligare fördjupa sig inom ett ämne som man redan införskaffat grunderna i genom att ha följt en av institutionens ordinarie kurser. Kursmoment som ingår inkluderar handledda självständiga litteraturstudier via databaser och bibliotek handlett självständigt arbete med anknytning till det aktuella ämnet skriftlig rapportering på svenska eller engelska enligt standard från internationellt granskade tidsskrifter samt muntlig rapportering vid offentligt seminarium på svenska eller engelska Möjliga projektområden kan variera från kursomgång till kursomgång och annonseras i god tid före kursstart och tillhörande kursanmälningsperiod via institutionens hemsida. Exempel på möjliga projektområden inkluderar språkteknologi, intelligenta system och kompilatorer. Det garanteras dock inte att alla dessa områden är öppna vid varje kursomgång. I mån av tillgång till handledare inom institutionens forskargrupper kan även en individuell kursplan upprättas för ett projektarbete med särskild koppling till ett av institutionens forskningsprojekt.

Kurslitteratur

Vetenskapliga originalartiklar eller annan litteratur med anknytning till det valda ämnet.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDAA01 Programmeringsteknik, fördjupningskurs samt en av institutionens fördjupningskurser på G2- eller A-nivå inom ämnet för det valda projektarbetet. Förkunskapskraven kommer tydligt att uttryckas tillsammans med information om vilka projektområden som är öppna för varje kurstillfälle via institutionens hemsida

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://cs.lth.se/edan70-project-in-computer-science/


Fullständig visning