lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDAN75F giltig från och med VT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att studenterna skall förstå möjligheter och begränsningar hos moderna optimerande kompilatorer, och därigenom veta vad de behöver optimera för hand och vad kompilatorer kan optimera automatiskt.
Innehåll
 • Kontrollflödesanalys, dataflödesanalys, beroendeanalys, aliasanalys, elimination av redundans, optimering av loopar, optimering av proceduranrop, registerallokering, schemaläggning av instruktioner, optimering för objektorienterade språk, optimering av minneshierarkin samt vektorisering för processorer med SIMD instruktioner.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå vilka algoritmer och datastrukturer som används vid implementation av moderna optimerande kompilatorer, samt
  förstå vilka språkkonstruktioner som begränsar optimeringsmöjligheter.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera benchmarkprogram för att se vilka optimeringsalgoritmer som är lämpliga att implementera, samt
  kunna implementera givna optimeringsalgoritmer på SSA form, kontrollera att de är korrekt implementerade, samt mäta prestandaeffekter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna på egen hand sätta sig in i en vetenskaplig artikel i ämnet, och presentera denna muntligt för de andra studenterna,
  kunna bedöma ungefär hur lång tid det kan tänkas ta att implementera den presenterade algoritmen, samt bedöma om det kan anses vara värt arbetet, samt
  kunna bedöma om en optimeringsteknik kan vara lämplig att använda för hand i de fall kompilatorn inte kan göra det automatiskt.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • EDAF05 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Skeppstedt, J.: An Introduction to the Theory of Optimizing Compilers. Skeppberg, 2016. ISBN 9789197794039.
Övrig information
Kurskod
 • EDAN75F
Administrativ information
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2021‑10‑01 (ungefärligt) 2022‑04‑01 2021‑09‑17

Utskriftsvänlig visning