Kursplan för

Optimerande kompilatorer
Optimising Compilers

EDAN75F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-03-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EDA230
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall förstå möjligheter och begränsningar hos moderna optimerande kompilatorer, och därigenom veta vad de behöver optimera för hand och vad kompilatorer kan optimera automatiskt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kontrollflödesanalys, dataflödesanalys, beroendeanalys, aliasanalys, elimination av redundans, optimering av loopar, optimering av proceduranrop, registerallokering, schemaläggning av instruktioner, optimering för objektorienterade språk, optimering av minneshierarkin samt vektorisering för processorer med SIMD instruktioner.

Kurslitteratur

Skeppstedt, J.: An Introduction to the Theory of Optimizing Compilers. Skeppberg, 2016. ISBN 9789197794039.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: EDAF05 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jonas Skeppstedt <jonas.skeppstedt@cs.lth.se>
Hemsida: http://cs.lth.se/eda230


Fullständig visning