Kursplan för

Tillämpad Maskininlärning
Applied Machine Learning

EDAN95F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-10-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Datavetenskap (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: EDAN95, EDAN96
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom maskininlärning och att orientera om grundläggande metoder och algoritmer tillgängliga inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

* oövervakad och övervakad inlärning, klassificering och regression * neurala nätverk inklusive konvolutionella nätverk, återkommande neurala nätverk och djupinlärning * bayesisk inlärning * förstärkningsinlärning * support vector machines, beslutsträd, suumpskogar, ensemblemetoder * hårdvaru- och mjukvaruarkitekturer för maskininlärning, parallellisering, användning av GPUer

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. Skriftlig examination kan ersättas genom muntlig sådan enligt överenskommelse
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Biträdande universitetslektor Maj Stenmark

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller motsvarande

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2024-11-04
Slutdatum: 2025-01-31
Kursfart: Helfart

Anmälningsinformation

Kontakta 1:a kursansvarig (Maj Stenmark, via e-post) SENAST 30 sep för att komma med i urvalsprocessen enligt följande prioritetsordning: Doktorander från 1. Datavetenskap, 2. övriga LTH, 3. övriga LU, 4. externa, 5. övriga deltagare. Antalet platser på forskarutbildningsnivå bestäms utifrån söktrycket på grundutbildningsnivå. Handledarens medgivande behövs.

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: cs.lth.se/edan95
Övrig information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.


Fullständig visning