Kursplan för

Kryptoteknik
Cryptography

EDIN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2018-11-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EDIN01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en orientering om klassiska kryptosystem samt att ge ingående kunskaper om moderna kryptosystem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Klassiska kryptosystem: Inledning och grundläggande begrepp. Caesarkrypto, enkel substitution, polyalfabetssystem (Vigenére, Vernam), transposition, rotormaskiner (Enigma). Shannons teori för sekretess: Nyckelentropier och meddelanden, redundans och entydighetslängd, perfekt sekretess. Skiftregister och strömchiffer: Ändliga kroppar, linjärt återkopplade skiftregister och skiftregistersekvenser, perioder och cykelkarakteristiker, skiftregistersyntes, olinjära kombinationer av skiftregistersekvenser, attacker på strömchiffer. Blockchiffer: Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES). Öppen-nyckel-kryptosystem: Enkel talteori, RSA-systemet, Diffie-Hellman nyckelutbyte, faktorisering, primtalstestning, digitala signaturer. Hashfunktioner: egenskaper, kollisionsattacker, födelsedagsparadoxen Simmons’ teori för autenticering: Imitation och substitution. Secret sharing: Shamirs tröskelschema, allmän secret sharing, perfekta och ideala system. Projekt: 1. Faktoriseringsalgoritmer. 2. Studium av skiftregister. 3. Korrelationsattacker.

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar i kryptoteknik, utges av institutionen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. Examination sker genom skriftlig tentamen och tre projektuppgifter.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande programmeringsteknik. Grundläggande matematik, såsom linjär algebra och sannolikhetsteori.

Övrig information

Kursansvarig: Professor Thomas Johansson, thomas@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=1136&L=0


Fullständig visning