Kursplan för

Medicinsk mätteknik
Biomedical Measurements

EEMF05F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-11-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EEMF05
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen Medicinsk Mätteknik är att ge förståelse för de problem som är förknippade med den mättekniska processens användning i medicinsk miljö. Tillämpningar inom såväl hälso- och sjukvård som klinisk forskning behandlas. Kursen skall tillsammans med examensarbetet utgöra en grund för fortsatt arbete inom det medicintekniska området och för forskarutbildning. Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare, alla med mycket hög kompetens inom sina respektive områden

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen avser att ge en översikt över dagens medicinska teknik och behandlar bland annat mätning av bioelektriska signaler, mätning av tryck och flöde, respiratorfysiologisk mätteknik samt moderna bildgivande system inom medicinen. Som exempel på delmoment kan nämnas blodtrycksmätning, EKG, elektromedicin, klinisk kemi, gasteknik, nya kirurgiska metoder, dialysteknik, audiologi, pacemakers, laserteknik, traditionell röntgen, digital radiografi, datortomografi, strålningsmetoder för in-vivo mätningar, magnetisk resonanstomografi, ultraljudsteknik, dosplanering, acceleratorer, telemedicin samt risker, säkerhet och regler. Kursen innehåller tre laborationer och avslutas med studiebesök på universitetssjukhuset i Lund.

Kurslitteratur

Föreläsarnas anteckningar utgör huvudsakligt kursmaterial. Ovanstående litteratur behandlar olika delar av kursinnehållet men ingen täcker allt.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, studiebesök

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. Doktoranden ska vara godkänd på laborationerna och tentamen, skriva och granska 1 st föreläsningssammanfattningar.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF10 /EEM007 Mätteknik samt EEM031 /BMEF10 Sensorteknik.

Övrig information

Kursen ges på begäran på engelska

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Magnus Cinthio <magnus.cinthio@bme.lth.se>
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/medicinsk-maetteknik/medicinsk-maetteknik/


Fullständig visning