Kursplan för

EMC, störningar och störningsbegränsning
EMC, Noise and Noise Reduction

EEMN05F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-09-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EEMN05
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Begreppet EMC – elektromagnetisk kompatibilitet – innebär att elektriska utrustningar ska kunna fungera tillsammans utan att störa eller bli störda av sin omgivning. Minimikraven på utrustningar regleras i lagstiftning. Kunskap inom detta område är idag nödvändig för alla som kommer att arbeta med konstruktion och uppbyggnad av elektronik och elektriska system . Kursen avser att att ge studenterna en grundläggande förståelse för uppkomsten av elektromagnetiska störningar, hur dessa påverkar elektroniska system samt hur de kan reduceras för att förhindra funktionsstörningar. Kursen ger också en översikt över de standarder och direktiv som elektronisk utrustning måste följa

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha insett vikten av att hänsyn tas till EMC-egenskaper genom hela designprocessen för elektronik och elektriska konstruktioner

Kursinnehåll

Decibelbegreppet. Elektromagnetiska fält. Signalspektra. Störkällor. Kopplingsvägar. Kablage. Jordning. Balansering och filtrering. Skärmning. Frekvensegenskaper hos passiva komponenter. Störningar i digitala konstruktioner. Elektrostatisk urladdning. Standarder och direktiv. CE-märkning. Mjukvara för designstöd. EMC mätteknik.

Kurslitteratur

Williams T: EMC for product designers. Newnes, 2006.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, övrigt. För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande labrapporter, genomfört och redovisat projekt i form av poster eller muntlig presentation samt rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS010, EITA35 Elektronik, ESSF10, BMEF05 eller EEM007 Mätteknik, ESS050 eller EITF80 Elektromagnetisk fältteori, el motsv.

Övrig information

Kursen ges på begäran på engelska

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Johan Nilsson <johan.nilsson@bme.lth.se>
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/emc-stoerningar-och-stoerningsbegraensning/emc-stoerningar-och-stoerningsbegraensning/


Fullständig visning