Kursplan för

Datorbaserade mätsystem
Computerised Measurement Systems

EEMN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-09-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EEMN10
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Automatiserad insamling av mätdata är av fundamental betydelse för test- och mätuppgifter i industri och forskningssammanhang. Kursen syftar till att ge en överblick över system och metoder för överföring av mätdata i test- och industrimiljöer, samt att presentera metoder att programmera ett sådant system på ett logiskt och strukturerat sätt. Kursen ges i form av lektioner med laborationer och inlämningsuppgifter som belyser och exemplifierar föreläst material. Ett avslutande projekt skall ge teknologen en chans att självständigt lösa ett mättekniskt problem. Projektet går ut på att till ett givet problem på egen hand planera för den bästa strategin att samla in mätdata. Systemet som löser uppgiften skall sedan programmeras med metoder som lärs ut i kursen. Projektet redovisas muntligt för övriga kursdeltagare, samt i en skriftlig rapport.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden - Ha insikt om olika hård- och mjukvarulösningar för överföring av mätdata till en dator

Kursinnehåll

LabVIEW introduktion samt metoder för strukturerad programmering. Bussystem såsom IEEE-488 (GPIB), seriebussar, VXI/PXI, Fältbussar. Datainsamlingskort. Givaranpassning. Mjukvara för mätsystemstyrning. Mätdatabehandling. Intoduktion till mätdatainsamling via MATLAB.

Kurslitteratur

Digitalt kursmaterial i form av manualer finns på kurshemsidan.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Godkända inlämningsuppgifter, laborationer med förberedelse/inlämningsuppgifter, samt godkänt projekt ger godkänt betyg. För högre betyg krävs tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDA011, EDAA50 eller EDA017, EDAA55 Programmeringsteknik och ESSF10, BMEF05 eller EEM007 Mätteknik eller motsvarande.
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts i den inriktning/djupkorg som kursen ingår i, inriktningen av påbörjat examensarbete samt antal poäng som återstår till examen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/datorbaserade-maetsystem/datorbaserade-maetsystem/


Fullständig visning