lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EEMN15F giltig från och med HT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge principiell förståelse för och en självständig experimentell erfarenhet av ultraljud. Studenten får insyn i ett expanderande forskningsområde. Kursen syftar också som förberedelse inför examensarbete och doktorandstudier inom elektrisk mätteknik och medicinsk teknik.
Innehåll
 • Ultraljudsfysik, givarteknik, diagnostikapparatteknik, doppler, bioakustik, fältkarakterisering, ultraljud i luft, fosterdiagnostik, industriella tillämpningar, sonar samt på institutionen pågående forskningsprojekt.

Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha en god överblick av tillämpningsområden inom ultraljudstekniska området
  vara väl förtrogen med ultraljudsfysikaliska grundbegrepp
  ha insikt om ultraljudstekniska grundprinciper och dess implementering i avancerade avbildningssystem
  känna till den aktuella forskningsfronten
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna karakterisera en ultraljudsgivare
  kunna genomföra experimentella försök som demonstrerar grundläggande fysikaliska effekter eller tekniska applikationer
  kunna läsa en vetenskaplig ultraljudsartikel med behållning,
  muntligt och skriftligt kunna förklara problemställningar inom ämnet ultraljud
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för etiska eller riskrelaterade frågeställningar från fosterdiagnostik till militära applikationer
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Projekt, laborationer, övningar
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Hoskins, Peter R., Martin, K. & Thrush, A.: Diagnostic Ultrasound: Physics and Equipment. Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521757102.
Övrig information
 • Kursen ges på engelska på begäran.
Kurskod
 • EEMN15F
Administrativ information
 •  -05-23
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

4 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik Biomedicinsk teknik 2017‑12‑08 Höstterminen 2017 2018‑01‑15 2018‑06‑30 2017‑12‑08
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik Biomedicinsk teknik 2018‑07‑05 Höstterminen 2017 2019‑01‑21 (ungefärligt) 2019‑03‑18 2018‑07‑05
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik Biomedicinsk teknik 2019‑12‑05 Höstterminen 2017 2020‑01‑20 (ungefärligt) 2020‑03‑21 2019‑12‑05
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik Biomedicinsk teknik 2023‑10‑30 Höstterminen 2017 2024‑01‑15 (ungefärligt) 2024‑03‑17 2023‑10‑30

Utskriftsvänlig visning