Kursplan för

Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations

EEMN26F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-03-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biomedicinsk teknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EEMN26
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen avser att ge en detaljerad teknisk inblick i miniatyriserad bioanalys och belysa några av de lab-on-a-chip tekniker som används idag inom klinisk medicin såväl som biomedicinsk forskning. Grundläggande principer för bioanalys integrerad i mikrofluidiksystem där bl a provhantering och detektionsprinciper är centrala teman kommer belysas via föreläsningar och laborationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna analysera och peka på fördelar och nackdelar med att miniatyrisera en given bioanalytisk frågeställning

Kursinnehåll

Kursen bygger på en föreläsningsserie som förmedlar både basal lab-on-a-chip teknik och även som visar på hur denna tillämpas inom modern bioanalys idag. Gästföreläsare från framträdande bioanalysföretag i regionen kommer ytterligare visa på vikten och värdet av miniatyriserad och automatiserad bioanalys inom sjukvårdssektorn och medicinsk forskning. Kursen kommer även omfatta en serie laborationer som bl a belyser kliniskt relevanta analystekniker, som bygger på mikrofluidik och lab-on-a-chip teknik som skall ge en handgriplig förstående för grundläggande steg i konstruktion av mikrofluidikbaserade analyssystem och därmed ge en helhetsbild och djupare försåelse kring lab-on-a-chip teknologin

Kurslitteratur

Studiematerial kommer att delas ut löpande under kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänt på laborationsrapporter och tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Thomas Laurell <thomas.laurell@bme.lth.se>
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/lab-on-a-chip-i-biomedicinska-tillaempningar/lab-on-a-chip-in-biomedical-applications/


Fullständig visning