Kursplan för

Mekatronik, industriell produktframtagning
Mechatronics, Industrial Product Design

EIEN01F, 10 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-12-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell elektroteknik och automation
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EIEN01
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Denna kurs har som målsättning att ge studenten kunskaper, färdigheter och erfarenheter från att delta i ett industribaserat mekatroniskt utvecklingsprojekt som drivs fram till en fungerande prototyp. Produktens principkonstruktion har tagits fram i kursen EIEN45 Tillämpad mekatronik. Arbetet utförs i en grupp där deltagarna bidrar med kompetens från flera olika ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Projektet genomförs under två läsperioder. Kursdeltagarna i Mekatronik, industriell produktframtagning ska utveckla mekatroniska delar i gemensamma projekt eller helt mekatroniska produkter. En av hörnstenarna i mekatroniskt utvecklingsarbete är att medlemmarna med olika kompetenser i ett team finns med redan från början av projektet för att öka möjligheterna till innovativa lösningar, där sådana ämnen som realtidsprogrammering, reglerteknik, elektriska drivsystem och maskinkonstruktion samverkar på ett genomgripande sätt. Denna samverkan fortsätter inom denna kurs, där beställning av komponenter, bygge av produkten, provning och justeringar är målen. Kursen avslutas med en offentlig presentation av i de båda kurserna framtagna produkterna i närvaro av industrirepresentanter, kursledningar och press.

Kurslitteratur

Bradley, D., Seward, D., Dawson, D. & Burge, S.: Mechatronics and the Design of Intelligent Machines and Systems. CRC Press, 2000. ISBN 9780748754434.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EIEN45 Tillämpad mekatronik

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Gunnar Lindstedt <gunnar.lindstedt@iea.lth.se>
Hemsida: https://www.iea.lth.se/mekpf/


Fullständig visning