Kursplan för

Vindkraftsystem
Wind Power Systems

EIEN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-06-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell elektroteknik och automation
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EIEN10
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom vindkraft och dess användning i samhället. Den syftar även till att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och förklara vindkraftteknik och -system samt deras integrering i kraftsystemet. Kursen har stor relevans för en hållbar utveckling av energisystemet där vindkraft för tillfället är den mest expansiva förnybara energikällan med en årlig global utbyggnadstakt på ca 20 %. Behovet av elektrisk energi växer ständigt samtidigt som kraven på miljövänlig elproduktion ökar. Utbyggnaden av miljövänliga alternativ ökar successivt till följd av globala och nationella mål på förnybar elproduktion. I Sverige finns elcertifikatsystemet som en drivkraft för utbyggnaden av förnybar elproduktion. Vindkraften förväntas successivt ta en allt större andel då den befintliga kärkraften minskar och troligen är utfasad innan år 2040. I takt med större andel förnybar elproduktion ställs högre krav på elkraftsystemet till följd av minskade reglermarginaler. För att bibehålla elförsörjningens höga driftsäkerhet kommer även kraven på vindkraftsystem att öka. Speciellt för alltfler nyetablerade storskaliga anläggningar både på land och till havs. I kursen beskrivs nuläget och möjligheterna för vindkraften att bidra till energiförsörjningen i Sverige och internationellt. Vi studerar bland annat vinden som energiresurs, verkens produktion och uppbyggnad samt miljöfrågor.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Historisk överblick av vindkraftens utveckling och dess geografiska expansion Vindpotential och dess fysikaliska bakgrund. Påverkan av terräng vid val av anläggningsplats. Energiinnehåll och produktionsberäkning. Teknik och system för vindkraftanläggningar. Funktion och egenskaper för olika konstruktioner. Styrning, reglering och drift Storskalig och småskalig utbyggnad. Exempel på storskalig havsbaserad anläggning. Design och dimensionering för optimering av produktion, tillgänglighet och kostnad. Integrering av vindkraftsystem till kraftsystemet. Anslutningskrav och systemtjänster. Vindkraftens påverkan på Elmarknaden. Modellering, simulering och analys av vindkraftsystem. Arbetsmoment inom projektering, konstruktion och drift & underhåll. Inlämningsuppgifter, projektuppgift samt laboration Studiebesök hos kraftbolag med vindkraftanläggning.

Kurslitteratur

Manwell, James F., McGowan, Jon G. & Rogers, Anthony L.: Wind Energy Explained, Theory, Design and Application. 2009. ISBN 9780470015001.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. För godkänd kurs krävs fullgörande av en laboration med förberedelseuppgifter, en simuleringsuppgift, en designövning, två inlämningsuppgifter, projektuppgift samt skriftlig sluttentamen som innefattar uppgifter med både problemlösning och teorifrågor.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Universitetslektor Jörgen Svensson

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF15 Elenergiteknik (E+W), MIE012, EIEF35 Elektroteknikens grunder (M), ETE115, EITF90 Ellära och elektronik (F).
Minsta antal deltagare: 1

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2024-10-30
Slutdatum: 2025-01-14
Kursfart: Helfart

Anmälningsinformation

Anmälan via epost till kursansvarig

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jörgen Svensson <jorgen.svensson@iea.lth.se>
Hemsida: http://www.iea.lth.se/wps


Fullständig visning