Kursplan för

Elmaskinkonstruktion
Design of Electrical Machines

EIEN20F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-06-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell elektroteknik och automation
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: EIEN20
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Moderna industriprodukter och produktionsutrustning kräver en alltmer ökad andel elektromekaniska ställdon = elektriska maskiner. Det i sin tur ger de konstruktörer som förstår hur sådan ställdon konstrueras och förmår integrera sådan konstruktioner i produkter/produktionsutrustning en fördel. Denna kurs syftar till att ge sådana kunskaper.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna föra en diskussion med en maskinkonstuktör och göra relevanta bedömningar av elektromekaniska ställdons möjligheter och begränsningar i en viss tillämpning.

Kursinnehåll

Föreläsningar: Lindningar, strömbeläggning, momentbildning och förluster. Optimering, momentkvalitet, reluktansnätmodeller, FEM-analys. Projektuppgift: Konstruktion av elmaskin med användning av FEMbaserade beräkningsprogram.

Kurslitteratur

Kompendium i elmaskinkonstruktion, IEA, LTH..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Godkänd inlämningsuppgift och godkänd projektrapport krävs för att bli godkänd på kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF15 Elenergiteknik (E), ETE055, EITF85 Elektromagnetisk fältteori (F), MIE012, EIEF35 Elektroteknikens grunder (M), ETEF01 Elektromagnetisk fältteori (Pi).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Avo Reinap <avo.reinap@iea.lth.se>
Hemsida: http://www.iea.lth.se/emk


Fullständig visning