lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIEN50F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Automation är ingenjörskonsten att utnyttja mätning och information i realtid för att få material- och energiflöden att fungera på bästa sätt. Kursen ger också perspektiv på hållbarhet och samspelet mellan energi, vatten och livsmedel globalt. Syftet med kursen är att ge en överblick av de olika komponenter som ingår i ett industriellt styrsystem och hur dessa fungerar och interagerar med varandra. Kursen syftar även till att ge kunskap avseende de verktyg och metoder som används för att studenten självständigt ska inhämta information, ranalysera, realisera och utvärdera industriella styrsystem. I kursen kombineras studentens tidigare kunskaper från skilda ämnen som t.ex. reglerteknik, matematisk statistik, mätteknik och datorteknik samt visar hur automation kan se ut i olika industriella verksamheter.
Innehåll
 • Industriella processer: Var används automation? Exempel från olika industriella tillämpningar.

  Hur struktureras styrningen av industriella processer? Begreppen dynamiska processer och händelsestyrda system.

  Modeller: Kontinuerliga, tidsdiskreta och händelsestyrda system.

  Processövervakning: Mätvärdesinsamling, filtrering och dataanalys.

  Strukturer för industriella styrsystem: Sekvensstyrning, kombinatoriska nät och kontinuerliga processer. Realtidsprogrammering och industriell kommunikation. Exempel på kommersiella styrsystem.

  Styrsystemets fysikaliska delar: Mätvärdesinsamling och ställdon.

  Hemuppgifter: Simuleringsarbete om diskreta respektive dynamiska system. Dessa redovisas i två rapporter.

  Laborationer: Strukturering och programmering av ett enklare styrproblem på en laborationsprocess.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden

 • enskilt kunna tillämpa och integrera kunskaper från flera kurser och teknikområden,
  enskilt kunna redogöra för tillståndsbegreppet i matematisk modellering av diskreta och kontinuerliga system,
  enskilt kunna förklara de olika delarna i ett automationssystem för en enklare process och förstå hur dessa samverkar.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • enskilt kunna tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar inom ett specifikt teknikområde och tillämpa metoder från dessa,


  enskilt kunna dela upp större system i flera mindre processer och modularisera dessa för interation med andra processer,


  enskilt kunna formulera en matematisk modell av en enkel process utifrån information om de ingående komponenterna och hur de interagerar,


  enskilt kunna med matematiska och statistiska metoder analysera viktiga karakteristika hos en process utifrån den matematiska modellen,


  enskilt kunna programmera en PLC med hjälp av lämplig mjukvara och standardspråk för en enklare sekventiell styruppgiftVärderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden

 • enskilt kunna bedöma lämpligheten för styr-, övervaknings- och kommunikationsstrukturer för mindre industriella processer.
  enskilt kunna bedöma hur ett större problem kan delas in i väldefinierade delproblem för hantering av flera mindre sammanlänkade processer.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • övrigt
 • Prestationsbedömning

  - Två godkända skriftliga rapporter från simuleringsövningar som ger ökad förståelse av grundläggande egenskaper hos olika dynamiska produktionssystem och dess stabilitet.
  - Vidare krävs godkända arbetsmoment från tre sammanlänkande labbuppgifter som i laboratoriemiljö gradvis lär studenterna dela in större problem i mindre väldefinierade delproblem för att klara programmering och driftsättning av en produktionslinje.
  För slutgiltigt godkänt betyg gäller godkänd skriftlig tentamen.


 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Gustaf Olsson, C.: Industrial Automation. IEA, LTH, 2005.
Övrig information
 • Examinator: Ulf Jeppsson
Kurskod
 • EIEN50F
Administrativ information
 • 2021-06-24
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▲ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
EIEN50F Automation Industriell elektroteknik och automation 2021‑11‑04 Vårterminen 2021 2022‑01‑17 2022‑06‑05 2021‑11‑04
EIEN50F Automation Industriell elektroteknik och automation 2022‑12‑05 Vårterminen 2021 2023‑01‑17 2023‑06‑04 2022‑12‑05
EIEN50F Automation Industriell elektroteknik och automation 2023‑11‑30 Vårterminen 2021 2024‑01‑17 2024‑06‑02 2023‑11‑30

Utskriftsvänlig visning