lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIT046F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan hösttermin
Syfte
 • Moderna kommunikationssystem är designade för att integrera stöd för vitt skilda tjänster och flödestyper i motsats till traditionella telekommunikationssystem där telefonitjänsten var dominerande. Dock uppvisar distribuerade serversystem många likheter med traditionella telekommunikationssystem ur en stokastisk prestandasynvinkel. Det är nödvändigt att förstå skillnaderna och likheterna mellan dessa system och deras prestandamodeller för att kunna forska effektivt inom områdena nätverk och distribuerade system. Speciellt är det av största vikt att kunna utvärdera effekterna av design av algoritmer och komponenter när de sätts i sitt systemsammanhang för att kunna jämföra olika lösningar och beräkna gränsvärden för teoretiskt möjliga prestanda. Denna kurs utvidgar materialet och förståelsen från grundkurser i köteori och studerar effekterna av olika trafiktyper i enskildhet samt i kombination på djupet. Kursen utvidgar även komplexiteten på studerade system jämfört med grundkurser och täcker avancerade systemmodeller vilket ger färdighet att dra djupgående och generaliserade slutsatser om kösystemprestanda. Studenter som slutför kursen kommer att besitta en djup förståelse för användandet av köteori för att undersöka samt designa distribuerade stokastiska system.
Innehåll
 • Kursen innehåller köteori med tillämpningar inom generella distribuerade system. Materialet fokuserar på de fundamentala principerna för framtagandet av kösystemmodeller med tillämpningar inom prestandamodellering. Starkt fokus sätts på modellering med Markov kedjor och uppbyggandet av komplexa systemmodeller från grunden. Kursen täcker vidare olika systemmodeller från distribuerade system och nätverk och deras likheter och olikheter, samt effekterna av svåra fördelningar av både beräkningsankomster och beräkningsstorlekar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå de tillvägagångssätt och angeppssätt som används för att studera de teoretiska modellerna för kösystem.
  visa förståelse för processen att formulera modeller baserade på z- och Laplacetransformen, jämviktssystem samt Markovmodeller.
  visa förståelse för PASTA-principen, effekten av stora variationer och svårarbetade sannolikhetsfördelningar på kömodellerna, t ex M/G/1, G/M/1 samt G/G/1 system.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna ställa upp modeller för kösystem och kunna analysera deras uppförande analytiskt.
  kunna analysera ett system med Busy period och väntetidsanalys.
  kunna utveckla egna räkneövningar med det specifika målet att lära ut enskilda koncept och färdigheter till elever.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt värdera korrektheten i erhållna resultat, speciellt tillförlitligheten i erhållna teoretiska resultat från analyser av sannolikhetsfördelningar som kräver avancerad analys.
  vara väl förtrogen med begränsningarna i existerande teori med generella fördelningar och visa på ett sunt förhållningssätt till värdet av erhållna resultat.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Kleinrock, L.: Queueing Systems. Wiley.
Övrig information
 • Kursansvarig: Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
Kurskod
 • EIT046F
Administrativ information
 •  -11-08
 • FN1/Björn Regnell

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning