Kursplan för

Estimeringsteori
Estimation Theory

EIT060F, 9 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2015
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-03-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syftar till att ge en djup förståelse för ämnet estimeringsteori. Estimeringsteori kan appliceras inom många olika ämnesfält, och inom kommunikationsteori har estimeringsteori en central roll. Instutionens forskning domineras av olika aspekter av kommunikation. Att ha en solid bas och färdigheter i estimering är av stor vikt för en stor andel av LTHs doktorander. Kursen ger dem en god vetenskaplig grund för kommunikationsteori.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha förmågan att självständigt urskilja viktig information från ett omfattande material såsom en lärobok.

Kursinnehåll

minsta varians estimatorer, Cramer-Raos gräns, optimala obiaserade estimatorer, maximum-likelihood estimering, minsta kvadratmetoden, momentmetoden, Bayesiska estimatorer, linjära Bayesiska estimatorer, Kalman filter.

Kurslitteratur

Kay, Steven M.: Estimation Theory. Prentice Hall, 1993.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig: Fredrik Rusek fredrik.rusek@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning