Kursplan för

Elektromagnetisk fältteori, avancerad kurs
Electromagnetic Theory, Advanced Course

EIT070F, 12 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-08-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Maxwells fältekvationer utgör en av de viktigaste ekvationerna inom naturvetenskap och teknik, och en mycket noggrann modell av de klassiska elektromagnetiska fenomenen som uppträder i naturen. Resultaten av dessa ekvationer används överallt i vårt samhälle, inte minst i vardagslivet inom kommunikation och hemelektronik. Syftet med kursen är att få en djupare förståelse av bakgrunden till dessa ekvationer och att kunna använda dem på avancerade elektromagnetiska problem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden ha skaffat sig en djupare förståelse för den viktiga elektromagnetiska fältteorin (inklusive speciell relativitetsteori), dess fysikaliska bakgrund och dess tillämpningar.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna identifiera, modellera, formulera och lösa komplexa elektromagnetiska fältproblem inom tekniska tillämpningar.

Kursinnehåll

De grundläggande ekvationerna inom den klassiska elektromagnetismen, relativitetsteori samt de viktigaste modelleringsmetoderna inom ämnet.

Kurslitteratur

Jackson, J.: Classical Electrodynamics, third edition. Wiley & Sons, 1999.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig: Gerhard Kristensson gerhard.kristensson@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning