Kursplan för

Digitala filter och signalbehandling
Digital Filters and Signal Processing

EIT085F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-10-03

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge en djup förståelse för signalbehandling i diskret tid. Ökande komplexitet, höga krav på prestanda såsom hög datagenomströmning och låg effektförbrukning ökar förväntningarna på framtida konstruktörer. Att ha en solid bas i detta ämne är färdigheter som är viktiga för både krets- och systemkonstruktörer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna beskriva enklare och mer avancerade system i diskret tid

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha förmågan att självständigt urskilja viktig information från ett omfattande material såsom en lärobok.

Kursinnehåll

Diskreta tidssignaler, z-transformen, In-ut relationer, Sampling, Fourier analys, transform analys, DFT/FFT, FIR/IIR filter, Filter design tekniker, kvantisering och mer baserat på ett 20-tal vetenskapliga artiklar, huvudsakligen tidskriftsartiklar.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar. Seminarier av studenterna.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Seminarier som bygger på läroboksmaterialet och seminarier utifrån vetenskapliga artiklar, där studenterna håller seminarier. Minst 80% närvaro på seminarierna krävs. Studenterna kommer att erbjudas ett antal inlämningsuppgifter att välja bland. Viss flexibilitet behövs i examinationsform beroende på antalet elever. Regler för omexamination: Enligt överenskommelse med examinator.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig: Prof. Peter Nilsson peter.nilsson@eit.lth.se Forskarstudenter från olika abstraktionsnivåer från system på hög nivå till kretskonstruktion på låg nivå är välkomna till kursen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning