Kursplan för

Konstruera, bygg och testa ett radarsystem
Design, Build and Test a Radar System

EIT100F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-06-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska förstå och praktiskt implementera ett radarsystem utgående från kommersiellt tillgängliga elektroniska byggblock, samt använda systemet i praktiska mätningar. Detta ger en helhetssyn på ett praktiskt högfrekvenselektroniksystem, där hela kedjan från hårdvara till algoritmer belyses.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Grundläggande teori kring vågutbredning, högfrekvenselektronik och signalbehandling för radarsystem. Design av antenner, modulbaserad RF-elektronik, samt basbandselektronik och algoritmer för detektion av avstånd, hastighet och avbildningstekniker.

Kurslitteratur

Skolnik, M.: Introduction to radar. Radar Handbook (1962):1990. 1990.
Föreläsningsanteckningar, delvis från MIT:s kurs ”Build a Small Radar System Capable of Sensing Range, Doppler, and Synthetic Aperture Radar Imaging”.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer. Handledningsmöten. Merparten av kursen bedrivs som självständigt laborativt arbete i grupp, där deltagarna tar stort eget ansvar i design, beställning och montering av komponenter, samt testning och utvärdering av systemet. Doktorandernas konstruktioner diskuteras i möten med lärare och övriga kursdeltagare.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen. Examinator: Mats Gustafsson
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande kunskaper i analog elektronik, elektromagnetisk fältteori och signalbehandling, samt minst en kurs på avancerad nivå inom något av dessa ämnen.

Övrig information

Kursansvarig: Mats Gustafsson Deltagande lärare: Mats Gustafsson, Daniel Sjöberg, Christer Larsson, Anders J Johansson, Henrik Sjöland

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.eit.lth.se


Fullständig visning