Kursplan för

Digital kommunikation med Projekt
Digital Communications with Project

EIT120F, 10.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-10-20

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge en djup förståelse för ämnet digital kommunikation. Trådlös kommunikation är ett ämnesområde som växer mycket snabbt i samhället och detta avspeglas väl i instutionens forskning. Instutionens forskning domineras av olika aspekter av trådlös kommunikation och spänner över många områden. Några exempel är kretskonstruktion för trådlösa system, teoretisk forskning, antennkonstruktion och nätverkslösningar. Den vetenskapliga grunden för trådlös kommunikation är dock digital kommunikation. Att ha en solid bas och färdigheter i detta ämne är av stor vikt för en stor andel av instutionens doktorander.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha förmågan att självständigt urskilja viktig information från ett omfattande material såsom en lärobok.

Kursinnehåll

Vanliga sannolikhetsfördelningar, beskrivning av signalrum, mottagarstrukturer, bärvågskommunikation, kanalkapacitet, bandbegränsade system, intersymbolinterferens, fleranvändarsystem, flerbärvågssystem, fädande kanaler, multipelantennsystem, avancerada kodningssystem, synkronisering.

Kurslitteratur

Proakis, John G.: Digital communications, 5th ed..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt. På övningarna skall doktoranderna redovisa lösningar på räkneuppgifter på tavlan. Projektet utförs enskilt och djupstuderar ett delområde.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. 80% närvaro krävs på övningarna. Doktoranderna får varje vecka en lista med problem som skall lösas, och samtliga av dessa problem måste vara lösta för att få godkänt på kursen. Kursen avslutas med ytterligare ett antal uppgifter som måste lösas. En 90 minuters presentation av ett delområde som skall specialstuderas skall också ges. Övriga kursdeltagarna skall samtliga närvara vid dessa presentationer som åhörare.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig: Fredrik Rusek fredrik.rusek@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning