Kursplan för

Content Delivery Networks (CDN): arkitekturer, tekniker och prestanda
Content Delivery Networks (CDNs): Architectures, Techniques and Performance

EIT130F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-08-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Content Delivery Networks (CDNs) (nätverk för leverans av innehåll) har vuxit fram som ett nytt paradigm för att förbättra användarupplevelsen, s.k. "quality of experience" (QoE) och för att reducera kostnaden för att leverera innehåll från nätverket till användaren. Kursens syfte är att förse doktoranden med grundläggande kunskap om CDN-paradigmet och dess huvudsakliga uppgifter, arkitektur och relaterade öppna utmaningar som kan ses som intressanta forskningsämnen. Kursen introducerar formella metoder som kan användas för att undersöka prestandaproblem för CDN med avseende på olika faktorer och parametrar såsom energieffektivitet, bandbreddsutnyttjande och latens i åtkomsttider.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

1. Introduktion: taxonomi av innehållstyper och trender för internet, nya utmaningar för användargenererat innehåll, funktioner i ett CDN (mediahantering och växling), traditionella metoder för mediahantering. 2. Översikt av CDN arkitekturer, överlagrat CDN, arkitekturer för icke-hierarkiska (Peer-to-peer, P2P) CDN, hybridarkitekturer, och datacentriska nätverk (CCN). 3. Överlagrat CDN: mediahantering, växling, lastbalansering, utmaningar och öppna frågor. 4. P2P CDN: strukturerade och ostrukturerade P2P arkitekturer, sökmetoder, replikering och lagring, leveransmetoder, applikationer, utmaningar (mobilitet, obalans i ISP trafik). 5. CNN: in-situ lagringstekniker, praktiska utmaningar och hänsyn (utförbarhet med hänsyn till konventionell internetarkitektur). 6. Ämnen speciellt för videoströmning: strömningsprotokoll, videoleveransarkitekturer, aktuella ämnen och öppna forskningsfrågor. 7. Prestandamodellering och analys: prestandamätningar (responstid, bandbreddsutnyttjande och effektförbrukning), matematisk modellering och analys, tumregler för effektiv design (kapacitetsplanering, dynamiska CDN och kooperativa lösningar). 8. Framtida trender: CDN som en tjänst (molnbaserade lösningar).

Kurslitteratur

Dessutom vetenskapliga artiklar

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Doktoranden måste också göra ett mini-projektet som en del av kurskraven.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: i) kännedom om internetarkitetur och protokoll. ii) grundläggande matematisk färdighet för att modellera optimeringsproblem. iii) vara förtrogen med tekniker för distribuerade beräkningar.

Övrig information

Kursansvarig: Saeed Bastani, saeed.bastani@eit.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning